ประวัติกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4

      กองพันทหารช่างที่ ๔ กำเนิดขึ้นในสนาม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ ห้วงสงครามมหาเอเชียบุรพาใกล้สงบนามหน่วยเดิมคือ กองพันทหารช่างที่ ๕ใช้คำย่อ ช.พัน.๕ สนาม เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ บก.ทบ.สนามโดยรวบรวมกำลังพล จาก พัน.ช. ต่างๆ ที่อยู่ในสนาม และ จาก กอง รร.ชกช มีที่ตั้งหน่วยอยู่ ที่ จังห๑๕oo๕ ลง ๓ สิงหาคม ๒๕oo และ พล.๔ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น พล.ร.๔ เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน ในปี พศ ๒๕๒๗ ได้เคลื่อยนย้าย บก.พัน และ ร้อย นชต. เข้าที่ตั้งหน่วย ณ.ขณะนี้จนถึงปัจจุบัน กองพันทหารช่างที่ ๔ จึงนับว่าเป็นหน่วยทหารที่มีเกียรติประวัติอันยาวนาน

     วัดราชบุรีปี พศ ๒๔๘๗ สงครามมหาเอเชียสงบลง จึงได้เคลื่อยนย้ายจาก จังหวัดเพรชบุรี เข้าที่ตั้งหน่วยที่ อำเภอลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดนครสวรรค์ ในปี พศ ๒๔๘๙  ได้แปลสภาพหน่วยเป็นหน่วยขึ้นตรง มทบ๔ ตามคำสั่ง ทบ ด่วนพิเศษที่๒๔o ลง ๔ ธค ๒๔๘๘ มีนามหน่วย กองพันทหารช่างที่ ๔ มีที่ตั้งหน่วย ณ.บริเวณ บ.หนองแก่ง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ทางทิศตะวันตกของเขาเขียว ห่างจากค่ายจิรประวัติประมาณ ๑.๕ กิโลเมตรปี พศ ๒๔๙o เคลื่อยนย้ายที่ตั้งหน่วย เข้ามาอยู่ภายในค่ายจิรประวัติ ร่วมกับหน่วยอื่นๆ ของ มทบ ๔ กองพันทหารช่างที่๔ ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๔๙๖ โดย พันตรี เสรี ไชยสุต ผบ.ช.พัน ๔ เป็นผู้รับพระราชทาน ในปี พศ ๒๔๙๗ เปลี่ยนการบังคับบัญชา จาก มทบ๔ เป็น พล.๔ ตามคำสั่ง ทบ.ที่ ๒๙๖/๒๕๘๗๕ ลง๓o ธันวาคม ๒๔๙๖ ในปี พศ ๒๔๙๘ แปลสภาพจาก กองพันทหารช่างที่ ๔ เป็นกองพันทหารช่างที่ ๓ ขึ้นตรงต่อกองทัพที่ ๓ เป็น พล.๔ ตามคำสั่ง ทบ.ที่ ๒๒๗/๑๗๔๕๘ ลง ๑๙ สิงหาคม ๒๔๙๘  ในปี ๒๔๙๘ เปลี่ยนการบังคับบัญขาจาก กองพันทหารช่างที่ ๓ เป็นกองพันทหารช่างที่๔ ขึ้นตรงต่อ พล.๔ตามคำสั่ง ทบ.ที่๑๙๖/

                       จากการที่หน่วยได้แปลสภาพจากกองพันทหารช่างที่๓ เป็นกองพันทหารช่างที่ ๔ ขึ้นตรงต่อ พล.๔ เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕oo

จึงได้ถือว่าเอาวันที่ ๑ กันยายนชองทุกปีเป็นวัน สถาปนาหน่วยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

image
       เกียรติประวัติหน่วย

กองพันทหารช่างที่  ๔  กองพลทหารราบที่ ๔   ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช    เมื่อวันที่    ๒๕ มกราคม  ๒๔๙๖ โดย  พันตรี เสรี     ไชยสุต   

ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๔    เป็นผู้รับพระราชทาน
                      จากการที่หน่วยได้แปรสภาพ เป็น กองพันทหารช่างที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๔ โดยขึ้นตรงต่อ  กองพลทหารราบที่ ๔   เมื่อวันที่ ๔  ๑ กันยายน ๒๕๐๐   จึงได้ถึงเอา  วันที่   “ ๑ กันยายน”  ของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วย    นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา.

Powered by MakeWebEasy.com