วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
 
 
พันธกิจของทหารช่าง

                    พันธะ หมายถึง ผูก มัด ตรึง ความสัมพันธ์ พันธกิจ จึงหมายถึง กิจที่มีความผูกพัน ผูกมัด    กิจที่เป็นห่วงผูกมัดหน่วยทหาร จึงพอสรุปได้ว่า พันธกิจ คือ กิจอันสำคัญยิ่งของหน่วยทหารช่างในฐานะหน่วย สนับสนุนการรบ มีอยู่ด้วยกัน ๕ ประการ คือ

                    ๑. การอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ (MOBILITY) หมายถึง หน่วยทหารช่างจะต้องดูแล ปฏิบัติภารกิจ อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ของ หน่วยดำเนินกลยุทธ หน่วยยิงสนับสนุน และหน่วย กองหนุน         โดยทหารช่างจะต้องดำเนินการก่อนล่วงหน้าให้แล้วเสร็จก่อนที่หน่วยดำเนินกลยุทธจะเคลื่อนย้ายหน่วย       ซึ่งทหารช่างจะต้องประสานกับผู้บังคับบัญชา, ฝอ.๓, ฝอ.๔ ในเรื่อง เส้นหลักการรุก เส้นหลักการส่ง         กำลังบำรุง พร้อมทั้งดูแลรักษาให้สามารถใช้ได้ตลอดเวลา ๑ - ๓ งานของทหารช่างในพันธกิจการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ ประกอบด้วยงานช่างอัน ได้แก่ การลบล้างสนามทุ่นระเบิดและเครื่องกีดขวาง,        การสนับสนุนการข้ามช่องว่าง, การปรับปรุงถนน และสะพานทางยุทธวิธี และการปรับปรุงสนามบิน     ในเขตหน้า

                     ๒ การต่อต้านการเคลื่อนที่ (COUNTER MOBILITY) หมายถึง หน่วยทหารช่างจะต้องเตรียม การขัดขวางการเคลื่อนย้ายหรือการเคลื่อนที่ของฝ่ายข้าศึก ตามแนวทางที่คาดว่าข้าศึกจะเข้ามาหาเรา ด้วย การวางเครื่องกีดขวาง ฉากขัดขวาง เพื่อรั้งหน่วงความรวดเร็วการเข้ามาของข้าศึก การเจาะแนว และการ โอบลึกของข้าศึก งานของทหารช่างในพันธกิจการต่อต้านการเคลื่อนที่ ประกอบด้วยงานช่างอันได้แก่ การ สงครามทุ่นระเบิด และการพัฒนาเครื่องกีดขวางต่าง ๆ

                     ๓. การช่วยให้อยู่รอดในสนามรบ (SURVIVABILITY) หมายถึง หน่วยทหารช่างท าการช่วยเหลือ กำลังฝ่ายเราให้อยู่รอดปลอดภัยในสนามรบ เป็นการดำรงชีพในสนามให้มีชีวิตอยู่รอดจากความโหดร้าย ทารุณของสนามรบด้วยการ บริการน้ำประปาสนาม, แผนที่, ให้คำแนะนำในเรื่องการพราง และการลวง, การใช้เครื่องกีดขวาง, ฉากขัดขวาง, และจัดพื้นที่ล้างพิษ, ทำลายล้างพิษ ร่วมกับหน่วยทหารวิทยาศาสตร์ งานของทหารช่างใน     พันธกิจการช่วยให้อยู่รอดในสนามรบ ประกอบด้วยงานช่างอันได้แก่ การจัดเตรียมที่ มั่นรบและที่มั่นสำคัญ ๆ ต่าง ๆ, การจัดเตรียมที่กำบังให้กับที่อาวุธยิงสนับสนุน, การสนับสนุนสิ่งกำบังเพื่อ การป้องกันสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญต่อการรบ และการพราง

                     ๔. การปฏิบัติงานช่างทั่วไป (GENERAL ENGINEERING) หมายถึง หน่วยทหารช่างเข้าปฏิบัติ งานช่างต่าง ๆ สนับสนุนให้กับหน่วยดำเนินกลยุทธ ให้สามารถดำรงความต่อเนื่องในการรบ ตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ   เช่น การก่อสร้าง, ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเส้นหลักการส่งกำลังบำรุง, สนามบิน การบริการยุทโธปกรณ์สายทหารช่าง, การดัดแปลงงานตั้งรับให้แข็งแรง, การควบคุมความเสียหายจากการรบ และการสร้างสนามทุ่นระเบิดเท่าที่จำเป็น

                      ๕. งานแผนที่สนาม (TOPOGRAPHY) หมายถึง หน่วยทหารช่างเข้าปฏิบัติงานแผนที่สนาม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับภูมิประเทศ และมองเห็นภาพของสนามรบ เพื่อใช้ในการวาง แผนการดำเนินกลยุทธ งานของทหารช่างในพันธกิจงานแผนที่สนาม ประกอบด้วยงานช่างอันได้แก่ การวิเคราะห์ภูมิประเทศ การผลิตและแจกจ่ายแผนที่ในสนาม
Powered by MakeWebEasy.com